بنر صفحه activity

زمینه های فعالیت

با استناد به ماده 8 از فصل 3 آئین نامه تأسیس و بهره‌برداري آزمایشگاههاي همکار و مجاز کنترل مواد و فرآوردههاي خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و بیولوژیک و ماده 7 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار و مجاز شماره 61 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آزمایشگاه حکمت سبز طوبی به عنوان آزمایشگاه مجاز و همکار سازمان غذا و دارو کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تائید صلاحیت شد. این آزمایشگاه شامل ۴ بخش مجهز مشغول به فعالیت است.
۱-آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی داروهای طبیعی، سنتی و مکمل های تغذیه‌ای.
۲-ازمایشگاه تحقیقاتی فیتوشیمی، طب سنتی، داروهای هربومینرال (herbo-mineral) و یونانی مدیسین (unani medicine).
۳-آزمایشگاه ميکروبيولوژي.
۴-آزمایشگاه نانوداروها و کشته سازی.


...