زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

    با استناد به ماده 8 از فصل 3 آئین نامه تأسیس و بهره‌برداري آزمایشگاههاي همکار و مجاز کنترل مواد و فرآوردههاي خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و بیولوژیک و ماده  7 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار و مجاز شماره  61 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آزمایشگاه حکمت سبز طوبی به عنوان آزمایشگاه مجاز و همکار سازمان غذا و دارو کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تائید صلاحیت شد. این آزمایشگاه شامل ۴ بخش مجهز مشغول به فعالیت است.

۱-آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی داروهای طبیعی، سنتی و مکمل های تغذیه‌ای.

۲-ازمایشگاه تحقیقاتی فیتوشیمی، طب سنتی، داروهای هربومینرال (herbo-mineral) و یونانی مدیسین (unani medicine).

۳-آزمایشگاه ميکروبيولوژي.

۴-آزمایشگاه نانوداروها و کشته سازی.