آزمون های بخش میکروبیولوژی

این بخش ضمن ارائه خدمات مشاوره در زمینه استانداردهای لازم برای خطوط تولید دارویی آزمون های زیر را انجام می دهد: 1-تعیین خواص ضد میکروبی (قارچ و باکتری نمونه های دارویی، طبیعی و سنتزی) ۲-مجموعه تست های کنترل میکروبی گلاب و عرقیات ۳-آزمون های کنترل میکروبی گیاهان دارویی